Voorwaarden en regels

Voorwaarden en regels huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding geven we in een groepje van max. 6 leerlingen. Hierbij is één begeleider aanwezig.
Als een leerling verhinderd is ten gevolge van schoolactiviteiten of afspraken elders, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk, bij voorkeur ruim van tevoren, door te geven. Wij verzoeken u om bij het maken van afspraken elders rekening te houden met de tijden, die met smallAcademy afgesproken zijn. Als de leerling wegens ziekte niet kan komen, horen we dat graag voor aanvang van de afgesproken aanwezigheidstijd.
Afmelden kunt u via e-mail info@smallacademy.nl of telefonisch of per sms via telefoonnummer 06 16728913. We zullen uw bericht van afmelding telefonisch of per e-mail bevestigen.
We zullen alleen afmelding door de ouders/verzorgers accepteren. Als de leerling zelf afzegt en de ouders/verzorgers op dat moment niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen, dan verzoeken wij u om de afmelding zo spoedig telefonisch, per sms of per e-mail te bevestigen.

Huiswerkbegeleiding in een groep vindt plaats op maandag t/m donderdag van 15.00-18.00 uur. Tenzij anders afgesproken is het niet mogelijk om eerder dan 15.00 uur te komen.
Op vrijdag is de huiswerkbegeleiding gesloten.

Huiswerkbegeleiding factureren we vooraf per 4 schoolweken. Vakanties (volgens ons vakantierooster) worden niet berekend. Het periodebedrag is opgebouwd uit een vast basisbedrag en een aanvullend bedrag afhankelijk van het aantal dagen per week.
Als de leerling om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn op de afgesproken dagen, leidt dit niet tot teruggave of vermindering van het factuurbedrag.
Gemiste dagen kunnen tijdens het lopende schooljaar worden ingehaald of, indien de leerling tijdens het schooljaar eerder stopt met huiswerkbegeleiding, tot de datum waarop de begeleiding eindigt.

Facturen versturen we ca. 10 dagen voor start van een nieuwe periode. Wij verzoeken u de rekening binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen. Mocht het bedrag bij aanvang van een nieuwe periode niet op de bankrekening van smallAcademy staan, dan zijn we gerechtigd om de huiswerkbegeleiding te staken tot de factuur betaald is.
Mocht het nodig zijn dat we een betalingsherinnering sturen, dan zullen na de tweede betalingsherinnering incassokosten in rekening worden gebracht bij de klant.

Als u het aantal dagen van aanwezigheid bij smallAcademy wilt wijzigen, verzoeken we dit 2 weken van tevoren te bespreken. Het is niet mogelijk om het aantal dagen in de laatste periode van het schooljaar (periode 10) naar beneden toe aan te passen.
Als u met de huiswerkbegeleiding wilt stoppen, verzoeken we dit uiterlijk 2 weken van tevoren te melden.
Ouders/verzorgers kunnen per periode één gesprek aanvragen. Mochten meer gesprekken nodig zijn, dan wordt dit berekend tegen het uurtarief.


Voorwaarden en regels bijlessen en individuele begeleiding
Bijlessen en individuele begeleiding geven we op afspraak.
Mocht de klant verhinderd zijn, dan verzoeken we de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan via e-mail info@smallacademy.nl of telefonisch of per sms via telefoonnummer 06 16728913. We zullen uw bericht van afmelding telefonisch of per e-mail bevestigen.
We zullen alleen afmelding door de ouders/verzorgers accepteren. Als de ouders/verzorgers bij afmelding vlak voor de afspraak niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen en de leerling zelf afzegt, bijv. in geval van ziekte, dan verzoeken wij u om de afmelding zo spoedig te bevestigen. Als de klant een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afzegt, zullen we de afgesproken tijd in rekening brengen.
Aan een eventueel eerste evaluatiegesprek na ca. 4 weken zijn geen kosten verbonden. Volgende evaluatiegesprekken zullen we volgens het uurtarief in rekening brengen.Bijlessen factureren we maandelijks achteraf. Wij verzoeken u de rekening binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen. Mocht het nodig zijn dat we een betalingsherinnering sturen, dan zullen na de tweede betalingsherinnering incassokosten in rekening worden gebracht bij de klant.
Voor bijlessen en individuele begeleiding gaan we ervan uit, dat de leerling zelf voor de benodigde boeken en overige studiematerialen zorgt.

Privacy Policy Settings